header Gjallar, Noormannen in de Lage Landen

   SCHRIFTELIJKE BRONNEN

VITA GUMMARI (HET LEVEN VAN GUMMARUS)

Beslaat: 836
Geschreven: tegen 1150 als een compilatie van oudere kronieken; de verwoesting van Deurne komt niet in andere overgeleverde bronnen voor.
Auteur: Waarschijnlijk een monnik uit Lier
Gedrukte uitgave: Vita Gummari: Paaps, T., De h. Gummarus in de litteratuur, de liturgie en de volksvereering. Critische studie (Antwerpen 1944).
Vertaling: Nooyens, F., Geschiedenis van Deurne 1 (Deurne 1981).

Paaps, 58-59. no. 13.
Quodam tempore, cum excrevissent peccata hominum et superno iudicio correptionis flagella meruissent, a Deo educta est a sedibus suis gens Nortmannica, gens ferociasima, que navigio in Renensem provinciam advecta, circumquaque omnia depopulati sunt, Antwerpiam incederunt, Walacriam vastaverunt. Alius atque alius alio dispersi sunt, ut nullus esset locus ubi cessaret luctus. Per fluvium igitur qui dicitur Schinda, ad villam Turninum vernerunt, ubi erat monestarium sancti Fredegandi confessoris. Sed Dues, propter iniquitatem inhabitantium, exosus locum, reliquias eius iussit alio transportari, ut nullum esset obstaculum contra desolationem. Quibus sublatis, velut muro et turribus civitatis destructis, irruit gens inimica et incendio cuncta sedificia, ipsum quoque monasterium consumpsit, homines partim trucidavit partim captivos abduxit. Neque domus superfuit, neque habitator evasit, nihil quoque nisi solitudo remansit.
Toen de zonden van de mensen op zeker ogenblik hoog waren opgeschoten en naar het opperste oordeel de gesels van de bestraffing hadden verdiend, leidde God de Noormannen, een uitermate wreed volk, uit hun woonplaatsen weg. Op hun schepen voeren ze de provincie Rijen binnen, vernielden alles rondom, staken Antwerpen in brand en verwoestten Walcheren. Ze verspreidden zich her en der, opdat er geen plaats zou zijn waar het geweeklaag zou ophouden. Zo kwamen ze langs de rivier die de Schijn genoemd wordt, bij de plaats Deurne, waar het klooster van de heilige Fredegandus, belijder, stond. Maar omwille van de ongerechtigheid van haar bewoners haatte God de plaats en beval Hij zijn relikwieën naar elders te vervoeren, opdat er geen beletsel voor de vernieling zou zijn. Toen de relieken waren weggenomen, alsof de muur en de torens van de stad waren neergehaald, brak het vijandig volk in volle geweld los, stak alle gebouwen en ook het klooster zelf in brand, doodde een deel van de bewoners en voerde de anderen als gevangenen weg. Geen huis overleefde de ramp, geen inwoner ontsnapte, niets dan woestenij bleef er over.

begin van deze pagina
terug naar het overzicht bronnen
startpagina